ادامه کتاب تبار انحراف-بخش دوم

هبوط آغاز دوباره

خداوند آدم و همسرش را در بهشت جای داد و آنان را از مکر و وسوسه شیطان بر حذر داشت. شیطان که دشمن قسم خورده آدمی است او را وسوسه کرد و به لغزش انداخت.

و گفتیم: ای آدم خود و زنت در بهشت جاای گیرید و هر چه خواهید از ثمرات آن به خوشی بخورید. و به این درخت نزدیک مشوید که به زمره ستمکاران در آیید.(البقره/آیه35)

درخت ممنوع برای حضرت آدم کاملا معین بوده است زیرا قرآن با تعبیر <<هذه الشجره>> از آن سخن می گوید. اما قرآن اوصاف این درخت را ذکر نکرده است. اوصافی نظیر درخت جاودانگی و ملک بی زوال و تبدیل شدن به ملک که از زبان ابلیس در قرآن آمده است(ر.ک:طه/120-الاعراف/آیه20)، قطعا ب ا واقعیت سازگاری ندارد بلکه از وسوسه ای شیطان است. با این حال کتب تفسیر کوشیده اند نوع و اوصاف این درخت را تعیین کنند مثلا آن را درخت گندم،انگور،انجیر،کافور و دانش پنداشتهان(قصص الانبیا  راوندی/ص 46 و 47: عیون اخبار الرضا/ج1/باب15/ص174)، همین که قرآن نوع این درخت را معلوم نمی کند- با آنکه برای آدم و حوا معین فرموده بود-دلیل آن است که نهی آدم از نزدیک شدن به این درخت صرفا برای آزمودن او در برابر فریب های ابلیس بوده است.

خداوند به آدم(علیه السلا) توضیح نداد که اگر از آن درخت بخورد چه می شود و بنده نیز حق ندارد از مولا بپرسد و دلیل بخواهد. چرا که اصولا عبودیت بر دستوری که مبانی و ملاکات آن روشن نباشد استوار است. اگر ملاکات معلوم شود تبعیت از اوامر او کاشف از پذیرش عبودیت او نیست.

فرض کنید در روز گرم تابستان که بسیار تشنه اید آبی را می بیند ولی فردی شما را از نوشیدن آن منع می کند. اگر این نهی را پذیرفتید معلوم است که به آن فرد اعتماد دارید. اما اگر آن فرد گفت: این آب نیست و اسید است دیگر ننوشیدن شما برای حفظ جانتان است و نه اعمتاد به آن فرد. بعضی از توضیحاتی که در برخی از روایات آمده بیانگر برخی از حکمت های عبادات است نه علل تامه آنها.

ابزارهای دشمن برای گمراهی

شیطان برای گمراه ساختن بشر از عبودیت پروردگار نیازمند ابزارهای گوناگون است. قرآن با بیان داستان آدم(علیه السلام) برخی از ابزارهای شیطان را برشمرده است.

1.بهره گیری از خواسته ها و امیال انسان

شیطان وسوسه ای کرد و گفت: ای آدم آیا تو را به درخت جاویدانی و ملکی زوال ناپذیر راه بنمایم؟(طه/آیه120)

از نیازهای فطری انسان جاویدانگی و خلود است. شیطان برای فریب آدم(علیه السلام) از این نیاز فطری بهره گرفت و به آدم نوید زندگانی جاوید داد:

پروردگارتان شما را از این درخت منع کرد تا مبادا از فرشتگان یا جاویدانان شوید.(الاعراف/آیه20)

2. بی تجربگی

درخت ممنوع مرز عبودیت است. ملاک بقا و یا اخراج از این جنت همین یک درخت است. بنابراین ابزار شیطان برای فریب آدم همین یک درخت است. پس کار برای آدم بسیار راحت و کار برای شیطان بسیار دشوار است. آن چیزی که به شیطان کمک می کند تنها بی تجربگی آدم است.

شیطان برای فریب آدم باید خوردن از آن درخت را به یک ارزش تبدیل کند. و بی تجربگی آدم در باور این فریب برای شیطان بسیار کار ساز است. بیهود نیست که خداوند متعال داستان خلق را از آغاز نقل می کند. چیزی که باعث می شود از مرز عبودیت آسان و سهل به مرز عبودیت سخت و دشوار وارد شویم بی تجربگی است. هر کسی که در این عالم از تجربه ها بهره برد عبودتش آسان است. و هر چه به تجربه ا بی تجربه ها بی توجهی کند عبودیتش سخت تر و مرزها مشکل تر می شود.

شیطان برای آدم(علیه السلام) سوگند خورد که من نیک خواه شما هستم:

و برایشان سوگند خورد که نیک خواه شمایم(الاعراف/آیه21)

آدم(علیه السلام) تا آن لحظه قشم دروغ به خدا نشنیده بود بنابراین با شنیدن این قسم به قسم خورنده اعتماد کرد و از میوه آن درخت خورد. از آمام رضا(علیه السلام) نقل است که فرمود:

شیطان آن دو را وسوسه کردو گفت: پروردگارتان شما را از این درخت منع کرده است که به آن نزدیک نشوید نه اینکه از آن نخورید. مبادا از فرشتگان یا جاویدانان شوید. و بریشان سوگند خورد که نیک خواه شمایم. آدم . حوا پیش از این ندیده بودند که کسی قسم دروغ به خدا بخورد و آنان را با فریب راهنمایی کرد و آنان با اعتماد به قسم او از درخت خوردند.(عیون اخبار الرضا/ج1/ص174)

خداوند در این داستان در صدد اثبات گنه کاری آدم(علیه السلام) نیست بلکه هشدار می دهد اگر مرا اطاعت نکنید در هر مقامی که باشید از آن مقام رانده خواهید شد.

چون از آن درخت خورنده شرمگاه هایشان آشکار شد و به پوشیدن خویش از برگ های بهشت پرداختند. پروردگارشان ندا داد: آیا شما را از درخت منع نکرده بودم و نگفته بودم که شیطان به آشکارا دشمن شماست؟(الاعراف/آیه22)

مطابق برخی روایات عورت انسان پیش از این عصیان مخفی بوده است و بنابراین نیازی به لباس نداشته(تفسیر العیاشی/ج2/ص11:قصص الانبیا راوندی/ص46). لباس ابزار حفظ حیا است. یکی از ابزارهای سنگین آزمایش در این عالم حیا و بی حیایی است. و راز تلاش شیطان و خزب او برای ترویج رهنگی و اندام نمایی در اجتماع در همین نکته نهفته است که هر چه برهنگی بیشتر شود مرزهای حیا بیشتر دریده می شود.

نتیجه فریب شیطان اخراج آدم از بهشت بود

خداوندفرمود : فرو شوید. برخی دشمن برخی دیگر و تا روز قیامت زمین قرارگاه و جای تمتع شما خواهد بود(الاعراف/آیه24) 

وقتی روی زمین آمدند کتاب تکلیف و برایشان آمد. آن یک چراغ قرمز به هزاران چراغ قرمز تبدل شد و ابزارهای گمراهی برای شیطان بیشتر و گسترده تر شد. هر کس نخستین گناه را مرتکب نشود تمام عمر در بهشت خواهد بود.

3.خلط حق و باطل

شیطان آدم را در مقام توحید فریفت. هیچ کس به طور مستقیم مخاطبان را به فساد و فحشا برنمی انگیزد. هر کس بخواهد با دین مبارزه کند ناچار باید در قالب ارزش های دینی سخن بگوید. بنابراین تمام انحرافات از اینجاست که افراد نقطه انحراف و نیرنگ در سخن را در نمی یابند. بدعت ها صریح و آشکار نیست بلکه منحرفان حرف ها را در قالب های دینی پیچیده به مردم ارائه می کنند. نقل داستان شیطان در قرآن نیز از همین باب است که انسان را آگاه کند و او را از فکر شیطان پرهیز دهد.

ادامه دارد.........................
:: برچسب‌ها: ابزار های دشمنی, بی تجربگی, ایال انسان عامل باخت

نویسنده : علی
تاریخ : ۱۳٩٠/٧/۸