ادامه کتاب : آیا ظهور نزدیک است؟

آیة الله شاه آبادی:

بلوغ اصحابه علیه السلام واستعداد عامّة النّاس:

1 - (بلوغ اصحابه علیه السّلام الى حدّ خاصّ).

(باید اصحاب ویاران حضرت به تعداد معیّن شده برسند).

2 - (استعداد عامّة النّاس لقبوله علیه السّلام).

(باید در میان توده مردم، زمینه قبول حکومت عدل او فراهم شده باشد).

آیة الله یثربی:

(امام جمعه کاشان).

پاسخ به سؤالات اعتقادی، آن هم در زمینه وجودی محیّر العقول وبزرگترین آیات الهی، آن هم بطور خلاصه کار سهلی نیست معذلک برای آنکه بدون جواب نماند در حدّ توان وفرصت به جواب مبادرت می نمایم واز ذات لایزال الهی واز وجود مبارک حضرت بقیّة الله ارواحنا له الفداه استمداد می نمایم.

حوادث نزدیک به ظهور:

شاید مراد از شرایط ظهور حوادثی باشد که نزدیک ظهور آن حضرت اتّفاق می افتد که به علائم ظهور نیز تعبیر شده است.

این شرایط وعلائم، به علائم حتمیّه وغیر حتمیّه تقسیم گردیده ونیز برخی از شرایط وعلائم، مربوط به عالم تکوین وبرخی مربوط به تحوّلات اجتماعی بشر می شود که بررسی مجموعه آنها فرصت زیادی می طلبد واز اختصار مطلوب خارج می گردد.

خلاصه اینکه: یکی از شرایط ظهور، امتحان مردم است تا سعید از شقی شناخته شود. دیگر از شرایط ظهور آن حضرت سلام الله علیه، پُر شدن جهان است از ظلم وبیدادگری که مضمون چندین روایت است. ودهها علائم دیگر: مانند: ظهور یمانی - ظهور سفیانی - ندای آسمانی - فرو رفتن زمین (خسف بیداء) - کشته شدن نفس زکیّه - قتل عام - طاعون (یا کشته شدن مردم بوسیله بمبهای میکروبی) - هجوم ملخ در وقت وبی وقت - در نهایت مبتلا شدن مردم به بلایا ومصیباتی چند، تا صابرین از غیر صابرین وسعداء از اشقیاء، تمیز داده شوند - پُرشدن عالم از جور وظلم وتعدّی.

حجّة الاسلام سیّد جعفر رفیعی:

(مؤلّف کتابهایی در مورد ملاقات علماء بزرگ با امام زمان علیه السلام).

آمادگی ورشد بشر برای پذیرش آن امام همام:

مهمترین شرایط ظهور، آمادگی ورشد بشر برای پذیرش آن امام همام است واین رشد وآمادگی با مطرح کردن نام ونقش واثر ودعوت نمودن بسوی مهدی امّت حاصل می شود. با معرفت وشناخت حضرتش، بشر در جهت متناسب با ظهور قرار می گیرد.

آیة الله سیّد مرتضی موسوی اصفهانی:

علامات حتمیّه وعلامات غیر حتمیّه:

ظهور امام زمان (عجّل الله تعالى فرجه الشّریف) علاماتی دارد که بر دو قسم است: علامات حتمیّه وعلامات غیر حتمیّه.

امّا علامات حتمیّه به نحو اجمال از این قرار است:

اوّل: خروج دجّال. او ادّعای الوهیّت می کند وباعث خونریزی وفساد وفتنه در دنیا خواهد شد ودارای اندام وقیافه عجیب خواهد بود امّا او با امام زمان می جنگد وبه دست حضرت کشته می شود.

دوّم: صیحه وندای آسمانی است وآن صدائی است که بلند می شود وهمه اهل زمین آن را می شنوند که می گوید: (ای مردم! آگاه باشید که امام زمان مهدی علیه السلام که فرزند امام حسن عسکریعلیه السلام (وتا نسبت آن حضرت را به پیامبر صلى الله علیه وآله می رساند) که، او را یاری کنید واوست نجات دهنده انسانها از ظلم وستم). البتّه ندای دیگری قبل از ظهور حضرت خواهد بود که در شب بیست وسوّم رمضان خواهد بود.

سوّم: خروج سفیانی است که اسم او عثمان بن عنبسه خواهد بود واز اولاد یزید بن معاویه است که پنج شهر را تصرّف می کند که او هم به دست امام علیه السلام کشته می شود.

چهارم: فرو رفتن لشکر سفیانی است به زمین.

پنجم: کشته شدن نفس زکیّه است واو سیّدی است از آل محمّد که بین رکن ومقام در خانه خدا کشته می شود.

ششم: خروج سیّد حسنی است که مردم را دعوت می کند برای یاری امام زمان علیه السلام.

هفتم: ظاهر شدن کف دستی است که در آسمان پیدا می شود.

هشتم: گرفتن خورشید است در نیمه رمضان وگرفتن ماه در آخر ماه رمضان.

نهم: علاماتی است که در ماه رجب پیدا می شود.

دهم: اختلاف دولت بنی العبّاس وانقراض آنان، که این اتّفاق افتاده است.

البتّه علامتهای دیگری را هم ذکر کرده اند که اتّفاق افتادن آنها مسلّم نیست ولی آنچه هست بطور مسلّم اینکه فتنه، روی زمین را فرا می گیرد ومردم منتظر مصلح جهانی خواهند بود.

آیة الله محمّد جعفر خوشنویس:

فراگیری فساد اعتقادی وانحراف اخلاقی وظلم وستم سیاسی واقتصادی:

آنچه از آیات قرآن کریم واحادیث نبوی وروایات متواتر وصحیح اهل بیت علیهم السلام به دست می آید این است که هنگامی حضرت بقیّة الله الأعظم مهدی موعود (عجّل الله فرجه)، ظهور می فرمایند که فساد اعتقادی وانحراف اخلاقی وظلم وستم سیاسی واقتصادی تمامی جوامع بشری را فرا گیرد واکثر مردم حتى مسلمانان، بسیاری از ارزشهای معنوی والهی ودینی را به دست فراموشی بسپارند، ووضع عمومی جهان، چهره عبوس ومأیوس کننده ای بخود بگیرد، ومردم به انتظار یک معجزه برای نجات، وخلاصی از این احوال واوضاع شکننده بنشینند. پس از آنکه تمامی راه حل های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی را تجربه کرده، وبه نتیجه مطلوب نرسیده، وبه همه آنها بی اعتقاد شوند.

این مطلب بطور اجمال وتفصیل در متون دینی یاد شده وبه روشنی آمده است. مثلاً در بیانات حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام که در پاسخ صعصعة بن صوحان ایراد شده، فرمودند: زمانی (دَجّال) پیشاپیش قیام حضرت مهدی علیه السلام خروج می کند که مردم نماز بی روح خوانند وامانت را تضییع کنند ودروغگوئی را حلال بدانند وربا خواری کنند ورشوه بگیرند ودین را با دنیا مبادله نمایند ونابخردان وسبک مغزان را به مناصب برسانند واز هواها وتمایلات نفسانی تبعیّت کنند وخون ها را سبک بشمارند وبردباری وحلم موجب ناتوانی! وستم وظلم کردن، موجب مباهات شود! وأمراء وسردمداران، فاسد! ووزیران، ظالم وستمگر! وعریفان وکدخدایان، خائن! وقاریان، فاسق شوند، وشهادت بناحقّ رواج پیدا کند، وفسق وفجور، علنی! وبهتان زدن به این وآن وگناه ومعصیت وسرکشی وتمرّد، آشکار وشایع شود.

قرآن ها ومساجد زینت شوند (امّا از عمل به آنها واستفاده حقیقی از آنها خبری نباشد) ومناره های طولانی ساخته شود واشرار مورد احترام قرار گیرند وصفوف جماعات فشرده وپرجمعیّت شوند امّا دلها متفرّق وپراکنده باشند وآراء متشتّت وسخت مخالف همدیگر باشند وپیمانها به راحتى نقض شود، وزنان - بخاطر حرص بر مال دنیا - با شوهران خود در تجارت مشارکت کنند وندا وصدای فاسقان از همه صداها بلندتر باشد ومردم به آنها گوش شنوا بسپارند (که شاید منظور از آنها رسانه های گمراه کننده باشد) وپست ترین افراد (از نظر دین واخلاق وشخصیّت) رهبران مردم شوند، واز افراد فاسق - بخاطر ترس از آسیب وضرر آنها - احترام به عمل آید وسخن وادّعای دروغگویان، تصدیق شود وامانت ها به دست خائنین سپرده شود، وساز وآواز وخوانندگی خوانندگان زن رواج پیدا کند، وپسینیان از این امّت، پیشینیان را به باد انتقاد ولعنت گیرند ومرکب سواری زنان رایج شود وزنان خود را به شکل مردان، ومردان خویش را به سبک زنان درآورند واشخاص شهادت دهند در حالی که شاهد واقعه نبودند وبه حقّی که هرگز از آن اطّلاعی ندارند شهادت دهند ودنبال تفقّه وفقاهت برای اغراض غیر دینی (بلکه دنیایی یا شخصی) روند وعمل دنیا را بر عمل آخرت ترجیح دهند ومقدّم بدارند وبر دل گرگ صفت خود پوست میش بپوشانند (کنایه از نفاق ودوروئی است). دلهای آنها از مردار، بوگندتر، واز صبر زرد، تلختر باشد، در این حالت، وعده الهی یعنی ظهور منجی عالم، ونجات بخش بشر تحقّق پیدا می کند، یا اینکه نزدیک نزدیک شود.

این حدیث که در کتاب شریف کمال الدّین شیخ صدوق ج 2 ص 525 - 526 آمده است، یکی از بیانات متعدد حضرات أئمّه هُدی درباره اوضاع وأحوال پیش از ظهور حضرت بقیّة الله (عجّل الله فرجه) است. آن اوضاع واحوالی که قرآن کریم آن را در یک جمله خلاصه نموده است، آنجا که فرموده است: (ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ) (سوره روم آیه 41) وتفصیل آن در آیاتی که مربوط به قیام حضرت.

مهدی یا به آن تأویل شده است آمده. البتّه بسیاری از این پدیده ها وحوادث به شکل محلّی ومنطقه ای یا جهانی واقع شده است گرچه نمی دانیم گستردگی این مسائل وحوادث از نظر آیات وروایات دقیقاً در چه حدّی می باشد، وآیا این وقایع وپدیده ها به آن گستردگی در زمان فعلی تحقّق پیدا کرده است یاخیر؟!

آیة الله سیّد محمّد حسینی قزوینی:

آمادگی ومهیّا شدن مردم برای قبول ظهور:

آمادگی ومهیّا شدن مردم برای قبول ظهور وحکومت حقّه حضرت صاحب الزّمان (عجّل الله تعالى فرجه الشّریف).

حجّة الاسلام محمّد حسن گنجی فرد:

(مؤلّف کتاب وقت معلوم).

توجّه واحساس نیاز به امام:

می دانیم که آخرین معصوم از خاندان پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله را چون مردم پذیرای ایشان نبودند واحتمال از بین رفتنشان بود خداوند از نظرها غائب نمود وتا وقتی همین حالت در جامعه دنیایی نسبت به ایشان باشد این وضع ممکن است ادامه یابد. در بسیاری از روایات همین مطلب را که ایشان بخاطر حفظ جان خود غائبند، تذکّر داده اند از جمله: (عن زرارة بن أعین قال: سمعتُ أبا عبد الله علیه السلام یقول: إنَّ لِلقائم غیبةٌ قبل أن یقومَ، قلتُ له: ولِمَ؟

قال: یخاف _ وأوْمأ بیده إلى بطنه _ ثمّ قال: یا زرارة وهو المنتظر).

(کمال الدّین وتمام النعمه ج 2 ص 342 حدیث 24).

پس در نتیجه گیری بطور خلاصه می توان چنین گفت که: همان عاملی که موجب ایجاد غیبت برای امام شد (تسلّط ظالمان به امام، بخاطر بی توجّهی مردم نسبت به ایشان)، رفع آن (توجّه واحساس نیاز به امام) در واقع شرط ظهور امام زمان علیه السلام است.

آیة الله عادل علوی:

مهمترین شرط، تهذیب نفس است:

در شب تاریک اگر چه منتظر طلوع خورشید هستیم ولی جهت روشن شدن اطراف خود نیاز به فانوس داریم. باید در دنیای ظالم زور ومظلوم کُشت ودر جهانی تاریک برای خود شمعی وفانوسی پیدا کنیم وبه استقبال طلوع فجر صادق حرکت کنیم ومهمترین شرط، تهذیب نفس است تا لیاقت ظهور حضرتش را پیدا کنیم.

حجّة الاسلام سیّد کاظم حسینی میانجی:

(امام جمعه خرّم آباد).

بوجود آمدن ارکان حکومت آن حضرت یعنی اصحاب سیصد وسیزده نفر:

شرط اوّل ظهور امام زمان علیه آلاف التحیّة والثّناء بوجود آمدن ارکان حکومت آن حضرت است از جمله سیصد وسیزده نفر از برگزیدگان ونخبگان زمانهای آینده که خدا عالم است که در اصلاب شامخه وارحام مطهّره استقرار یافته اند یا هنوز در صلبهای دور هستند. الله اعلم.

حجّة الاسلام صفایی بوشهری:

بسم الله الرّحمن الرّحیم وصلى الله علی محمّد وآله اجمعین سیّما بقیّة الله فی الارضین ودعا خیر برای جمیع شیعیان ومنتظران آن عصاره کمالات انبیاء وائمّه علیهم السلام وتجلّی انوار هدایت وصفات الهی که تمامی حضرات معصومین علیهم السلام مبشّر ظهور ومبیّن عظمت شان ایشان می باشند. چنانکه حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند: (لو أدرکته لخدمته أیّام حیاتی).

(بحارالانوار 52: 340؛ مکیال المکارم 1: 283).

(اگر حجّة بن الحسن را درک کنم هر آینه تمام عمرم خدمتگزار او خواهم بود).

از مجموع روایات بیانگر شرایط ظهور حضرت ولیّ عصر وبررّسی وتحقیق در شرایط محیطی واجتماعی بعثت انبیاء اینگونه برداشت می شود که ظهور آن منجی عالم بشریّت دارای دو گونه است:

علائم قبل از ظهور:

1 - قبل از ظهور ودر طول مدّت غیبت کبرى که بعضی از آنها عبارتند از: وقوع ظلم وستم در سطح گسترده جهانی - تحریف ادیان وبی تفاوتی وتعطیلی بسیاری از احکام اسلامی - مظلومیّت هر چه تمامتر شیعه ومحبّین اهل بیت علیهم السلام - ادبار وپشت کردن روشنفکران دینی وغیر دینی از مبانی دین - حضور هرچه تمامتر زنان در محیطهای غیر مناسب شأن آنان وترویج وشیوع مفاسد اخلاقی در جامعه جهانی - آمادگی اعتقادی - جهاد وسیع شیعیان برای استقرار حکومت دینی حضرت علیه السلام - تحقّق اراده الهی برای ظهور ایشان.

شرایط حین ظهور:

2 - شرایط حین ظهور امام که مهمترین آنها عبارتند از: خروج سفیانی - خروج دجّال - ندای آسمانی - کسوف خورشید در 25 ماه رمضان - خسوف خورشید در آخر ماه رمضان - قتل نفس زکیّه در مکّه - خروج سیّد حسنی از خراسان - نزول حضرت عیسى ودر کنار حضرت قرار گرفتن.

(برای تحقیق مراجعه شود به: الارشاد 2: 349؛ کشف الغمة 3: 461؛ اثبات الهداة 3: 450؛ مکیال المکارم 1: 134؛ بحار الأنوار 52: 274؛ کمال الدین 2: 524؛ نوادر الأخبار: 226؛ المحجّة البیضاء 1: 32).

حجّة الاسلام اسد الله محمّدی نیا:

مأیوس شدن دنیا از تمام سازمانها واحساس نیاز به یک منجی:

چون حضرت ولیّ عصر (عجّل الله تعالى فرجه الشّریف) برای اصلاح کلّ جهان است وحضرت حقّ تعالى اراده نموده به وسیله ایشان تمام کره زمین، پُر از قسط وعدل گردد باید کلّ کشورهای دنیا آمادگی ظهورش را داشته باشند وشرایط ظهور را باید خود مردم دنیا فراهم سازند وفراهم ساختن به آن است که مردم جهان متوجّه شوند برای از بین بردن ظلم وفساد وبی عدالتی در عالم از این سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متّحد وامثال آن کاری ساخته نیست وآنچه برای این سازمانها در مرحله اوّل اهمیّت دارد منافع خودشان است.

وقتی این موضوع را اکثر مردم دنیا فهمیدند واز همه چیز قطع اُمید کردند ودانستند دنیا احتیاج به یک موسى وابراهیم بُت شکن دارد تا فراعنه ونمرودهای زمان را از میان بردارد ومردم را نجات دهد، آن وقت است که زمینه ظهور با تضرّع مردم به ساحت مقدّس حضرت حقّ فراهم می شود. همانطوری که در سطح کشور ایران تا اکثر مردم توی خیابان نریختند ومرگ بر شاه نگفتند واز صمیم دل، آه وناله ودعا نکردند ودر راه اسلام جان ندادند حضرت امام خمینی (رضوان الله علیه) نتوانست به ایران بیاید.

در مورد ظهور حضرت ولیّ عصر (سلام الله علیه) نیز باید چنین زمینه ای فراهم شود وآمادگی وفراهم ساختن به آن است که مردم، انزجار ونفرت خود را از سران فاسدشان اعلام کنند ودر این راه از شهادت نترسند زیرا اگر قرار بود از طریق اعجاز وبدون تلاش وجهاد وشهادت، مشکلات جهان حل گردد خداوند از طریق افرادی که بالاتر از امام زمان (عجّل الله تعالى فرجه الشّریف) بودند مانند: رسول خدا صلى الله علیه وآله وحضرت علی علیه السلام قضایا را حلّ می نمود.

برای آنکه مردم آن عصر به وظیفه شان عمل نکردند اشخاصی مانند حضرت حجّت علیه السلام از نظرها پنهان شدند. علّت غیبت حضرت خود مردم جهان هستند. وقتی آنها آمادگی پیدا کردند خداوند قادر متعال آن عزیز را از پس پرده غیبت ظاهر می سازد.

گر گدا کاهل بود

  تقصیر صاحب خانه چیست؟

به عبارت دیگر امام زمان علیه السلام که غایب نیست بلکه آن ما هستیم که غایب می باشیم! اگر کسی در روز روشن خود را در اطاق تاریکی زندانی کرد آیا دلیل بر نبودن خورشید است؟! این ما هستیم که در اثر غفلت وگناه وپیروی از هوی وهوسها وبی توجّهی به معنویّات، دلهایمان تاریک گشته وچشم دلمان نمی تواند نور جمالش را مشاهده کند. لذا کسانی که دلهایشان تاریک نیست وشیطان، زمام امورشان را در دست ندارد نه تنها امام زمان علیه السلام را می بینند بلکه آن حضرت خود به سراغ آنها می رود.

حجّة الاسلام عبدالله صالحی:

باید از تمام وسائل ووسائط قطع اُمید گردد:

در روایات واحادیث معصومین علیهم السلام علائم وشرایط بسیاری برای زمان ظهور آن حضرت بیان گردیده است ومی توان از مجموع آنها استفاده کرد که ضمن تحقّق علائم باید از تمام وسائل ووسائط، قطع اُمید گردد وتنها اُمید جامعه را در وجود مبارک وحکومت آن حضرت دانست ودر همین راستا آمادگی هر نوع انجام وظیفه الهی وشرعی داشتن بدون گرایشهای توجیهی وسیاسی ونفسانی.

حجّة الاسلام شیخ الرّئیس کرمانی:

احساس شدید نیاز - آماده شدن یاوران - پدیدار شدن ظلم وجور فراگیر:

1 - احساس شدید نیاز به آن وجود مقدّس.

2 - آماده شدن عدّه ای خود ساخته ومزکّی که تحت عنوان سربازان آن حضرت در رده های مختلف که اطاعت اوامر آن حضرت نمایند.

3 - پدیدار شدن ظلم وجور فراگیر تا آنجا که فرموده: (ملئت ظلماً وجوراً).

حجّة الاسلام سیّد وهّاب ضیائی:

پر شدن ظلم وستم - نیاز به حضرت - کم شدن فقهاء عالیقدر واعلم:

(أشهد أنَّک الإمام المهدی قولاً وفعلاً وأنت الّذی تملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً).

برای ظهور حضرت شرایط زیادی هست امّا ما به سه شرط آن اشاره می کنیم:

1 - ظلم وجور دنیا را پر کند وخرابی، مقدّمه آبادانی است ودنیای فعلی نزد علمای عرفان چنین است.

2 - اکثر به اتّفاق مردم باورشان بیاید که مدینه فاضله، تنها به ید مبارک با کفایت حضرت مهدی (ارواحنا له الفداه) امکان پذیر است بنابراین همه یکصدا ویکدل دست نیاز به درگاه خدای بی نیاز بردارند که (عجّل فی فرجه مولانا صاحب الزّمان).

3 - کم شدن فقهاء عالیقدر واعلم.

حجّة الاسلام سیّد جواد معلّم:

رو آوردن وگرایش مردم به حضرت ولیّ عصر علیه السلام:

1 - تمام دلیل هایی که برای اثبات اصل امامت - از نظر اسلام - آورده می شود مربوط است به امامی که قابل دسترسی است والّا اگر خدای تعالى امامی را قرار دهد بدون آنکه بتوان به او دسترسی پیدا کرد طبعاً از حکمت بدور خواهد بود واز خدای حکیم چنین چیزی صادر نمی شود لذا می بینیم اگر هم گاهی یک امام برای مدّتی از میان امّتش خارج می شد ویا احیاناً قابل دسترسی نبود حتماً برای خود جانشینی قرار می داد ولو در بخشی از مسئولیّتهای خودش.

با این مقدّمه بخوبی روشن می شود که ظهور امام، امری ضروری، عقلی ولازم است حال اگر هم این امر برای مدّتی تعطیل شده باشد طبعاً موانعی در کار بوده، چون هیچ وقت یک امر عقلی وثابت قابل تغییر نخواهد بود بنابراین باید به دنبال موانع ظهور برویم.

مانع ظهور حضرت ولیّ عصر علیه السلام با استفاده از احادیث اهل البیت علیهم السلام به این شرح می باشند:

الف - امتحان وآزمایش مردم.

ب - نبودن بیعت ظالمان به گردن حضرت.

ج - محافظت جان حضرت از دشمنان.

د - به دنیا آمدن افراد مؤمن از صلب پدران کافر.

هـ - گناه ومعصیت مردم.

و - جاری شدن سنّت الهی در حضرت یعنی سنّت الهی در گذشته این بوده که انبیاء را مدّتی از بین مردم خارج می کرده است که علّت عمده اش قدر نشناختن امّت آن پیامبر بوده بطوری که وجود آن پیامبر در بین امّتش بی فایده می شده است لذا مدّتی غیبت صورت می گرفت تا مردم پس از آنکه مضرّات مادّی ومعنوی دوری از پیامبر را دیدند به او روی بیاورند. بر همین اساس خدای تعالى حضرت ولیّ عصر علیه السلام را برای مدّت زمانی غائب فرموده است.

ناگفته نماند که گاهی هم روی مصالحی معصومین علیهم السلام در احادیثی فرموده اند که: (علّت غیبت امری است که اجازه بیانش را نداریم). که با توجّه به موارد شش گانه ای که ذکر کردیم معلوم می شود که این نحوه پاسخ دادن برای افراد وزمانهای خاصّی بوده است.

حال با دقّت در این موانع شش گانه وبررّسی آنها در می یابیم که مهمترین مانع ظهور عدم رو آوردن مردم به حضرت ولیّ عصر علیه السلام می باشد. چون اجمالاً همین موضوع است که موانع دیگر را ایجاد می کند. وخلاصه آن که شرط اصلی ظهور آقا امام زمان علیه السلام رو آوردن وگرایش مردم به ایشان است.

آیة الله سیّد فخر الدّین امامی:

آمادگی مردم وگسترش فساد وتباهی وبه تنگ آمدن مردم:

شرط اصلی، آمادگی ذهنی روحی وفکری مردم است از یک طرف. وگسترش فساد وتباهی وبه تنگ آمدن مردم از آن، از طرف دیگر. باید مردم به صورت عمومی از دست ستم وتباهی به تنگ آمده باشند به همین دلیل آماده اعلام همکاری با قیام حضرت باشند تا همین که آن عزیز ظهور فرماید مشتاقانه به یاری او بشتابند.

آیة الله اصولی:

موارد بیان شده در مبانی دینی:

آنچه از مبانی دینی ومذهبی استفاده می شود.

حجّة الاسلام شیخ مرتضی قاسمی:

اراده الهی - آماده شدن زمینه - امتحان مردم - پر شدن ظلم وجور:

اوّلین شرط ظهور: اراده الهی است. خداوند متعال هر وقت مصلحت بداند آن بزرگوار را از پرده غیبت ظاهر می کند.

دوّمین شرط: زمینه باید آماده شود. مقتضی موجود ومانع مرتفع گردد.

سوّمین شرط: طبق روایات وارده این است که مردم دو دسته می شوند: (خوبانی که به منتهى درجه خوبی وسعادت برسند وبَدانی که به منتهى درجه بدی وشقاوت برسند).

چهارمین شرط: در اخبار زیادی رسیده که یملأ الله الأرض قسطاً ... الى آخر یعنی ظرف دنیا پر از ظلم وبیدادگری که بشود حضرت تشریف می آورند برای اصلاح ونشر عدل و...

حجّة الاسلام شیخ عبّاس استاد آقایی:

بالا بردن معرفت وشناخت مردم نسبت به رهبری انقلاب جهانی:

هر امری که از طرف پروردگار عالم می خواهد انجام پذیرد انسان احتیاج به شناخت ومعرفت آن دارد مخصوصاً امر ظهور آقا امام زمان (عجّل الله تعالى فرجه الشریف) که یک امر کلّی است.

او می خواهد دنیایی را از هر جهت با پر محتواترین انقلاب دگرگون کند لذا زمینه سازی جهت فراهم آوردن شرایط ظهور آن حضرت دارای اهمیّت بسیار است. زیرا فردی می خواهد انقلابی را انجام دهد که اوّلاً احتیاج به شناخت خود آن فرد، لازم است تا مردم دنیا بفهمند آن کسی که می خواهد یک انقلاب جهانی انجام دهد کیست؟ ثانیاً بداند این انقلاب چه انقلابی است؟ آیا دموکراسی یا آزادی مطلق ویا ... می باشد؟

پس مردم باید علم وآگاهی پیدا کنند که این فردی که به نام امام علیه السلام می آید از طرف کیست وبرای کیست وانقلابش جهت چیست؟ واگر زمانی شد که واقعاً افرادِ حقّجوی عالَم را بتوانیم علم وآگاهی بدهیم وبگوییم ای اهل عالَم! شما هر گُم کرده ای که به دنبالش می گردید از این آقا شروع وبه همین آقا ختم می شود وبگونه ای باشد که مردم به طور کلّ بدانند که این آقا برای چه انقلاب می کند وهدفش از این انقلاب چیست وبدانند تمام علوم وسلاحهای پیشرفته امروزی در مقابل علم وقدرت وتوانایی او ذرّه ای به شمار نمی آید می توان شرایط ظهور آن حضرت را در حدّ بالایی ایجاد نمود.

در نتیجه اگر ما بخواهیم واقعاً شرایط ظهور آن امام را فراهم کنیم باید از هر جهت معرفت وشناخت مردم را نسبت به رهبری انقلاب وهمچنین محتوای انقلاب بالا ببریم. لذا وقتی مردم حقیقت را یافتند وبیدار شدند وفهمیدند که هر چه در عالم وجود بدان محتاج هستند، تمام بستگیش وحیات مادّی ومعنویش به وجود او بستگی دارد می توان شرایط ظهور آن حضرت را فراهم نمود.

حجّة الاسلام محمّد کاظم کاشانی:

آمادگی واراده مردم برای رسیدن به کمالات:

هدف امام عصر ارواحنا فداه از ظهور، رساندن بشریّت وانسانها به مقام خلیفة الهی وکمالات روحی است وآن حضرت همچون خداوند قصد ندارد مردم را به زور واجبار به کمالات روحی برساند بلکه می خواهد خود مردم با اختیار خود کمالات انسانی را انتخاب نمایند وبسوی آن حرکت کنند بنابراین شرط اوّل وبزرگترین شرط ظهور، آمادگی واراده مردم برای رسیدن به کمالات وداشتن یک زندگی خدا پسندانه است.

حجّة الاسلام علیرضا فلاحت منش:

آمادگی مردم برای قبول حکومت جهانی:

انتظار به مفهوم واقعی، برنامه فوق العاده سازنده در تمام زمینه هاست. امّا اینکه گفته می شود پس باید بکوشیم به فساد دامن بزنیم تا مصلح بیاید سخنی غیر صحیح است زیرا در این انقلاب، تماشاچی معنا ندارد وعاقلانه نیست که انسان به ظلم دامن زند تا خود مشمول تصفیه واقع شود علاوه بر آنچه برای تصریح ظهور مصلح، لازم است آمادگی است نه ظلم وفساد.

اگر مردم را آگاه سازیم که این همه جنایتها در اثر حکومتهای متعدّد ومختلف است مردم آماده برای حکومت جهانی می شوند که در این صورت شرط ظهور حاصل می شود.

استاد محمّد حسین عابدی:

مطالبی علمی ومعرفتی در مورد عظمت امام زمان علیه السلام:

قبل از بیان جواب این سؤال باید مقداری راجع به عظمت امام زمان علیه السلام وظهور ایشان، نکاتی را خدمتتان بیان نمایم:

در اینکه هر مخلوقی دارای یک هسته مرکزی هست شکّی نیست مثلاً کره زمین دارای هسته مرکزی است که منشأ جاذبیّت عمومی واستحکام کره خاکی را به عهده می گیرد. کره زمین خود در مدار مغناطیسی کره خورشید در حال حرکت است وکره خورشید مرکز دوران زمین می باشد. در مباحث شیمی دوران الکترونها بر هسته مرکزی است. در خود انسان هسته مرکزی قلب انسان می باشد.

اگر هسته مرکزی هستی از بین برود مدارک وفلک مربوط به آن نیز محو ومتلاشی می شود. مثلاً اگر خورشید تاریک شود مدارات مغناطیسی مربوط به آن نیز از بین رفته نتیجتاً کرات متحرّک در مدارات پخش ومتلاشی می شوند.

حال سؤال این است که هسته ومرکز نظام خلقت چه امری می تواند باشد. این هسته باید از حیث ظاهر وباطن امری عظیم باشد که بتواند ظهور قدرت خداوند را قابل باشد.

طبق منابع غنیّ شیعه اثنا عشری، ظهور قدرت خداوند من حیث جمیع صفات اوّلاً اخراً ظاهراً باطناً در نظام خلقت چه در ظاهر که دنیا باشد وچه در باطن که ملکوت باشد قلب مبارک حضرت حجّة بن الحسن العسکری علیه السلام هست.

از این قلب که کانون وهسته جهان خلقت می باشد به امّ الکتاب، لوح محفوظ، کتاب مبین، عرش اعظم، مَثَل اعلى، حجّة الله الاعظم، حجّة بالغه، امام مبین، آیة عُظمى، نباء عظیم، امام عبد الله یاد می شود.

اگر این کانون وهسته دنیا هجرت کند پایان جهان مادّه حساب می شود لذا خداوند خلیفه خود را از دیده ها پنهان داشته وآن را حفظ کرده است. چرا؟! چون قابلیّتی در زندگی کنونی در کره خاکی موجود نیست وممکن است حجّت خدا را از بین ببرند.

در بطن ظهور نوری هست که امری بواسطه آن نور ظهور وهویدا می گردد. اگر آن نور من حیث رتبه ودرجه، اوّلاً اخراً ظاهراً باطناً، کامل وجامع باشد ظهور جامع وکامل خواهد بود. حال در مسئله ظهور حضرت حجّة بن الحسن العسکری علیه السلام چون نور وجودی حضرت صاحب الامر علیه السلام نور الهی هست اوّلاً اخراً ظاهراً باطناً ظهور حضرت، جنبه کاملیّت وجامعیّت را دارا می باشد.

خداوند برای هدایت بشریّت ورساندن آنها به درجات والای انسانی، قوانینی را از طریق انبیاء به زمین فرستاد که تعداد انبیاء مرسل به صد وبیست چهار هزار نفر رسید که اوّل آنها آدم ابو البشر وآخر آنها خاتم انبیاء بود.

با وجود قوای نفسانی وقوای شیطانی، پیاده شدن این قوانین در مرحله عمل، مشکل حتى به مرحله ای رسید که امری محال شمرده می شد بطوری که تمام انبیاء مرسل واولیاء خداوند در طول تاریخ به تیغ جفا شهید شدند.

حال حافظین شریعت خاتم الانبیاء، که جامع تمام شریعتهای قبل از پیامبر صلى الله علیه وآله بوده چه کسانی هستند؟! چون منشاء شریعت از جانب پروردگار عالم بوده همچنین انتخاب فرستاده شدگان ضرورتاً حافظین وبیان کنندگان شریعت بعد از خاتم انبیاء، باید از طرف پروردگار عالم باشند.

از طرف دیگر آیا درست هست که شریعت وقوانینی که روی آن، خون هزاران انبیاء واولیاء ریخته شده است حافظین وبیان کننده این شریعت وقوانین الهی از جانب پروردگار عالم نباشند؟! در این مسئله تأمّل کنید.

طبق اسناد ومدارک موجود ودلایل عقلانی، حافظین وبیان کنندگان قرآن که جامع 120 کتاب آسمانی است در حضرت علیّ بن ابی طالب علیه السلام واولاد گرامیش خلاصه می گردند. لذا مذهب شیعه اثنا عشری دارای دوازده پیشوا هست که یازده پیشوا به ظلم ظالمین بطور مظلومانه شهید شده اند وآخرین پیشوای شیعیان هنوز زنده است ودر غیبت کبرى بسر می برد.

 
ادامه دارد....
:: برچسب‌ها: ادامه کتاب : آیا ظهور نزدیک است؟

نویسنده : علی
تاریخ : ۱۳٩۱/٥/۱