کتاب محضر الشهود فی رد الیهود 4

فصل سیم‏

«در نقل آنچه در کتاب صفنیاء پیغمبر مذکور است»

و صفنیاء پیغمبری است از آل داود که در اواخر بیت‏المقدس اول‏

مبعوث شد،و کتاب او کتابی است مختصر مشتمل بر سه فصل،و تمام‏

آن کتاب مشتمل است بر خبر دادن از احوالاتی که بر بنی اسرائیل وارد

خواهد شد از خرابی ایشان و اسیری ایشان و برگشتن ایشان ببیت‏المقدس‏

 

و آباد شدن بیت‏المقدس کرت دویم و خبر از پادشاهان جبار که در کتاب‏

دانیال مفصل آن مذکور است.

و در نشان سیم آن کتاب فقره‏ای مذکور است که خلاصه ترجمه‏

آن اینست که بجهت جمع کردن همه قومها بر شریعت خود همه پادشاهان را

بر طرف کنم بریختن غضب خود بر ایشان و گرمی خشم من بسوزد همه‏

زمین را،و بعد از آن فقره میفرماید«کی آز اهفخ إل عمیم ساناه‏

برورا لقرء کولام لشم أدنای لعابد و شخم إحاد»یعنی‏

آنوقت برمیگردانم بقومها لب پاکیزه برای خواندن همه ایشان بنام خدا

و عبادت کردن ایشان بیک روش.

و چون این اخبار مطابق است با آنچه در کتاب دانیال مذکور است‏

و در آن کتاب از این مقام ابسط بیان شده ما را ضرور نیست که در این‏

مقام تفصیل آن را بیان نموده پادشاهان جبار و انقراض ایشان را بیان‏

کنیم،بلکه حواله بوقت ترجمه نمودن صحیفه دانیال میکنیم.

فصل چهارم‏

«در ذکر آیاتی که در کتاب حبقوق مذکور است»

بدانکه حبقوق از پیغمبران عظیم الشأن بوده،و آنچه از تاریخ یوسف‏

ابن کوریان معلوم میشود اینست که در وقت مسلط شدن بخت النصر

بر بیت‏المقدس و بعد از آن در حیاة بوده زیرا که در فصل سیم از باب‏

اول آنکتاب مذکور است که چون زمان پادشاهی بخت النصر بسر رسید

و سلطنت بابل بداریاوش که داراب مجوس است قرار گرفت و بجهتی‏

 

که در کتاب دانیال مذکور است دانیال را در برکه سباع انداخت و در آن‏

وقت به حبقوق که در زمین بیت‏المقدس میبود وحی رسید که بدیدن‏

دانیال برود،آنحضرت بطی الأرض از بیت‏المقدس ببابل آمده در چاه‏

درندگان رفته با حضرت دانیال صحبت داشته بهمان راهی که آمده بود

برکشت.این است خلاصه آنچه در تاریخ ابن کوریان مذکور است.

بدانکه چون حبقوق پیغمبر تسلط بخت النصر را که مرد کافر

بت‏پرست بود بر بنی اسرائیل که خداپرست بودند دید و همه روزه اساس‏

ظالمانرا در تزاید میدید،از این معنی دل تنک و متفکر شد که آیا حکمت‏

در این چه خواهد بود،در مقام مناجات با قاضی الحاجات حکمت این‏

استفسار نمود و مضامین مناجات آنحضرت در نشان اول از کتاب خودش‏

مذکور است،و فی الحقیقة مضامینی است که از دل سوخته و خواطر

افروخته و احوال پریشان و دیده‏گریان شبیه باعتراضاتی که عشاق بر معشوق‏

میکنند صادر گردیده،و در اول نشان دویم میفرماید که در آن مقام‏

ایستاده منتظر جواب بودم که ناگاه بمن وحی شد که«کتب حازون‏

و بائر عل هلوحت لمعن یاروص قور إبوکی عد حازون لمعد

و یافیح لقص و لا یکذب إیم بمحمح صک لوکی بویا بؤء

و لا یأحر هین عوپلا لا یاشرا نفشوبو و صدیق بأمونا

تو بحیه»یعنی بنویس وحی را و واضح بنویس بر لوحی از این جهت‏

که آسان باشد بر قاری خواندن که پیغمبری بوعده هست که گفتگو

کند از انجام و دروغ نگوید اگر دیر کند امیدوار باش بآمدن او که البته‏

آمدنی است و دیر نمیکند هر که سخت روئی کند با او شایسته نباشد جان‏

او بأو و صالح بسبب ایمان آوردن بأو زندگی کند.

(مؤلف گوید)لفظ«حازون»آنچه در لغت عبری استعمال شده‏

 

بمعنی نبوت و وحی است،و در نظر حقیر نیست که جائی بمعنی پیغمبر

استعمال شده باشد،و چون در این مقام میفرماید که حازون که بوعده‏

خواهد آمد و چنین خواهد گفت و چنین خواهد کرد ظاهر است که‏

بمعنی پیغمبر باشد هر چند نبوت بوعده بودن و ظاهر شدن لازم دارد که‏

نبی بوعده بوده باشد زیرا که ممتنع است که نبوت بی نبی ظاهر شود،

فلهذا در این مقام بپیغمبر تفسیر کرده شده،و لفظ«قص»بمعنی انجام‏

است،و چون در این مقام حضرت حبقوق استفسار از سبب و لمیت‏

وقوع این امور که عبارت از غلبه دشمن بر دوست بوده باشد نموده‏

بود در جواب فرمودند که پیغمبری خواهد آمد.و در این دو احتمال میرود:

«اول»-اینکه خبر از انجام داشتن و دانستن اینکه امور بچه‏

سبب اتفاق خواهد افتاد و چه فایده بر آن متفرع خواهد گردید از اسراری‏

که هنوز وقت بروز آن نشده و مختص بپیغمبری است که خواهد آمد

و تو را فهمیدن آن میسر نیست،و آنچه بر تو لازم است اینست که‏

مردم را بر این بداری که بآن پیغمبر ایمان آورند و آن پیغمبر دیر نخواهد

کرد و خواهد آمد.

و اگر کسی را بخواطر رسد که چگونه میشود که باید خبری در

وقتی بروز کند و جائز نیست بروز آن در وقت دیگر.میگوئیم که از

امثال مشهوره است که«الأمور مرهونة بأوقاتها»،و بسیاری از اخبار بود که‏

انبیاء سابق خبر نداده‏اند و انبیاء که بعد از ایشان مبعوث شدند آن خبرها را

گفتند،مثل آنچه حضرت موسی علیه السلام در توراة خبر داده‏

انبیاء سابق مثل ابراهیم و نوح و آدم و غیر هم خبر نداده‏اند،و همچنین‏

انبیاء بعد از موسی علیه السلام مثل شعیا و دانیال و غیر هم خبر بسیار دادند

که از حضرت موسی نقل نشده است.

 

«و دویم»-از دو احتمال که در آن عبارت میرود اینست که‏

پیغمبری در وعده هست که خبر از انجام که قیامت باشد خواهد داد

و دروغ نخواهد گفت،پس عالمی دیگر که انجام این عالم بوده باشد

خواهد بود و تسلط بدان بر نیکان سبب حصول اجر و مزید درجات‏

نیکان در آخرت است و بدان بجزاء اعمال خود خواهند رسید،و این‏

زحمت کشیدن چند روزه دنیا در جنب آن نعمتها که از برای ایشان‏

بأزاء آن مهیاست بسیار آسان است.

و بهر تقدیر این آیه صریح است که مراد از این نبی موعود پیغمبران‏

بنی‏اسرائیل نیستند،زیرا که هیچ یک از انبیاء بنی اسرائیل خبر از

انجام ندادند و نفرمودند که امر عالم و آدم بکجا خواهد رسید و از قیامت‏

مطلقا گفتگو در میان ایشان نیست،و باعتقاد بنی اسرائیل بعد از حبقوق‏

پیغمبری مبعوث نشد،زیرا که دانستی که اعتقاد بنی اسرائیل اینست‏

که در بیت‏المقدس ثانی پیغمبری مبعوث نشد،و چنانچه دانستی حبقوق‏

بعد از خرابی اول بیت‏المقدس باین وحی سرافراز گردید.

و صدق این آیه بر پیغمبر آخر الزمان کمال ظهور دارد زیرا که‏

بیشتر از کتاب آنحضرت ذکر قیامت و احکام آخرتست و تمام مردم را

دعوت بآخرت میفرمود.و فی الحقیقة گفتگوئی بغیر از اینکه باید تدارک‏

سفر آخرت درست کرد نداشت.

و چون عبارت کتاب حبقوق درست فهمیده شد دیگر احتیاج باین‏

نخواهی داشت که ما آنچه را علماء بنی اسرائیل در تعیین این نبی گفته‏اند

و بر کسانیکه قرار داده‏اند ذکر کنیم و بر ابطال آن استدلال نمائیم.

و آنچه در آخر ذکر شده که هر که سخت روئی کند با آن‏

پیغمبر جان بأو سزاوار نیست،اشاره بآن فقره است که در توراة در آیه‏

 

نابی اقیم مذکور شد،و ما در آن فصل بآن اشاره کردیم.

و غرض از اینکه فرموده که بنویس و واضح بنویس که بر قاری‏

آسان باشد خواندن آن اینست که چون حیرت و شبهه از برای هر کس‏

حاصل میشود و بسیارند که در این مقام معطل مانده و کافر شده و عدالت‏

خدا را انکار کرده‏اند،و چنانچه حبقوق با آن عظم رتبه و پیغمبری در این‏

مقام متحیر شود از دیگران که رعیت‏اند چه توقع است،فلهذا میفرماید

که بنویس و واضح بنویس که بر کسی مشتبه نماند.

و بعد از این بجهت تأکید این مطلب که دنیا بچیزی نمیأرزد و در جنب‏

ثواب آخرت قدری ندارد چندین آیه در مذمت دنیا و شراب که فی الحقیقه‏

ام الفساد و اصل اساس دنیاست فرموده،و ثانیا در نشان سیم خبر پیغمبر

موعود را تکرار فرموده نشان از مکان بعثت انحضرت داده و قدری از

صفات آنحضرت را ذکر نموده،و عبارت آن اینست که«إلوه می‏

تیمان یابوء و قارش مهر پاران سلا کیسا شامییم هدو

و تهیلا توما لا ها آرص»یعنی رحمت خدا از جانب جنوب خواهد

آمد و خاصی از کوه پاران همیشه خواهد بود خواهد پوشانید آسمان را

شرافت او و ستایش او پر خواهد کرد زمین را.

(مؤلف گوید)که لفظ«إلوه»در لغت عبری بمعنی اله است‏

و چون خدا را مکانی نیست و آمدن و رفتنی نسبت بذات خدا معنی ندارد

پس باید بمعنی رحمت خدا و وحی خدا بوده باشد،و در بعضی جاها الوه استعمال‏

شده و ملک مقصود است،و این معنی هم در این مقام مناسب است.

و جمهور مفسرین یهود پاران را بمکه تفسیر نموده‏اند که خالی از

تازکی نیست و فی‏الحقیقة شنیدنی است،و آن اینستکه در اول پاراش‏

آخر توراة عبارتی مذکور است که ترجمه‏اش اینست که خدا آشکارا

 

شد از سینا و بدرخشید از ساعیر و فیض بخشید از پاران،و مراد از آن‏

ظهور موسی و عیسی و محمد است،چه محل تجلی و نزول وحی بر حضرت‏

موسی علیه السلام کوه سینا بود،و محل بعثت حضرت عیسی علیه السلام‏

ساعیر بود،و محل ظهور نور محمدی صلی اللّه علیه و آله در پاران بود.

و علماء بنی اسرائیل در بیان این آیه گفته‏اند که اول خدا بر کوه‏

پاران تجلی کرد بر بنی‏اسماعیل و ایشان را تکلیف بپا داشتن توراة کرد

و ایشان قبول نکردند،و بعد از آن بر ساعیر تجلی کرد بر فرزندان عیص‏

برادر یعقوب ایشان نیز قبول نکردند،و بعد از این هر دو بر کوه طور

بر بنی اسرائیل تجلی کرد و ایشان قبول کردند.

و چون بحسب اعتقاد ایشان بنی اسماعیل و بنی عیص در عرضه نیستند

که محل نزول وحی و تجلی الهی باشند اعم از اینکه قبول کنند یا نکنند

و این بیان منافی مذهب ایشان خواهد بود فلهذا آمده‏اند و بر طنبور نغمه‏

افزوده‏اند و گفته‏اند که بر این دو جماعت تجلی نکرد بلکه خداوند عالم از برای‏

هر قومی ملکی در آسمان خلق کرده که بزرگ آن قوم است و اختیار آن‏

قوم در دست اوست،و میکائیل را بزرگ بنی اسرائیل میدانند و جبرائیل را

بزرگ بنی اسماعیل،و همچنین سائر طوائف را،و گفته‏اند که تجلی سعیری‏

و پارانی بر دو ملک بزرگ بنی اسماعیل و بنی عیص بوده و آندو ملک قبول‏

نکردند،و بنابراین معنی آیه بر عکس ترتیب ذکری خواهد بود،زیرا

که باعتقاد ایشان اول تجلی پارانی بوده و بعد ساعیری و بعد سینائی و در این

آیه عکس این ترتیب است،و مراد از آشکار شدن و درخشیدن و فیض‏

رسانیدن عرض کردن وحی بملک و قبول نکردن ملک خواهد بود.

و دلالت این عبارت بر این مدعا اگر از معما مشکل‏تر نیست البته‏

آسان‏تر نخواهد بود،و چون بمقام تفسیر همین آیه از کتاب حبقوق رسیده‏اند

 

حواله بتفسیر آن آیه از توراة نموده‏اند،و آمدن قدوس را از جانب کوه‏

پاران بهمان تجلی بر ملک بنی اسماعیل نمودن و ملک قبول نکردن معنی‏

کرده‏اند.

و این داستان چه شبیه است بحکایت شخصی که نام حضرت یعقوب را

فراموش کرده بود از کسی پرسید که چه بود نام آن امام که دختر

او را شغال خورد؟آن کس گفت که تمام این عبارت بر خلاف واقع‏

است زیرا که امام نبود بلکه پیغمبر بود و دختر نبود بلکه پسر بود و شغال‏

نبود بلکه گرک بود و با این همه خورد باطل است زیرا که نخورد.

و ما قطع نظر از آنچه بر این بیان نسبت بآیه توراة وارد میآید و اینکه‏

مستلزم اسنادهای غریب و عجیب است بخدا و ملائکه و انبیاء نموده بر آنچه‏

در حمل نمودن آیه کتاب حبقوق بر این معنی لازم میآید اشاره میکنیم‏

و میگوئیم که لفظ«یابوء»در این مقام صیغه مستقبل است،و صیغه‏

مستقبل در عبری بمعنی ماضی استعمال نشده اگر چه لفظ ماضی بمعنی‏

استقبال استعمال شده.

و ایضا اینکه میفرماید همیشه خواهد بود با اینکه روز اول قبول‏

نکردند بچه نحو با یکدیگر ملائم میشود.

و ایضا میفرماید که خواهد پوشانید شرافت آن اسمان را و در قبول‏

نکردن وحی و تجلی خدا چه شرافت است،بلکه هرگاه نقیض شرافت را

ثابت نکند و سراسر از هم بگذرد بسیار مناسب تمام شده خواهد بود.

و ایضا فقره که میفرماید که ستایشش زمین را پر خواهد کرد

هیچ معنی نخواهد داشت زیرا که امری که در آسمان اتفاق افتد و خدا بیکی‏

از ملائکه خود امری کند و آن ملک قبول نکند چه دخل بزمین دارد

و چه ستایش کردنی در زمین بر این متفرع است.10YA

 

و ایضا باعتقاد ایشان تجلی بر ساعیر و پاران هر دو شد و هر دو قبول‏

نکردند و ذکر احدهما در این مقام بدون دیگری وجهی ندارد.

و ایضا این مطلب مطلقا بعبارت کتاب حبقوق ملائم نیست و دخلی‏

بنقلی که سخن در آنست ندارد.

سبحان اللّه عناد و لجاج و تعصب و محبت بمذهب آباء و اجداد وحب‏

ریاست دنیا شخص را بچه مهلکه‏ها می‏اندازد و کار را بچه جاها میرساند

و عاقل را بچه نحو کر و کور میسازد که امور بدیهه را نفهمد و باین‏

پریشانی سخن بگوید که مستلزم تقبیح خدا و رسول و ملائکه بوده باشد،

و مع ذلک اظهار نماید که توقع اجر از خدا هم دارم نعوذ باللّه من ذلک.

و ما هر چند در این رساله التزام کرده‏ایم که نسبت بهیچ کس‏

پا از جاده ادب بیرون نگذاشته مباحثه و مجادله علمی را بمفاحشه و مراء

تبدیل نکنیم،نهایت در این مقام قلم تیز رواندکی سرکشی نموده چند

گامی عنان گسیخته حرکت کرد.استغفر اللّه من طغیان القلم:

بر کشتیم بتفسیر آیه کتاب حبقوق:در جانب جنوب بودن مکه‏

معظمه که محل پیغمبر آخر الزمان بود نسبت ببیت‏المقدس که مکان نزول‏

وحی بر حضرت حبقوق پیغمبر است کمال ظهور دارد،و مذکور شد

که جمهور مفسرین پاران را بمعنی مکه تفسیر کرده‏اند،پس ما را احتیاج‏

باثبات آن نیست،و همیشه بودن آن حضرت باین معنی است که شریعت‏

انحضرت نسخ نخواهد شد،و حال هزار و دویست سال از بعثت آن حضرت‏

گذشته و هر روز ظهور شریعت آنحضرت از روز پیش بیش است.

و شاید مراد از پوشیدن آسمان از شرافت آنحضرت اشاره بمقدمه‏

معراج باشد،و هرگاه کنایه از بیان شأن و بزرگی انحضرت نیز باشد

هم مناسب است.

 

و حاصل اینکه معنی ستایش او زمین را پر کند اینست که آنحضرت‏

مبعوث بر تمام خلق زمین است،زیرا که معنی ستایش او با ستایش‏

کردن او خدا راست یا ستایش کردن خلق او راست و هر دو معنی‏

مستلزم اینست که تمام خلق متابعت او کنند.

و در همین نشان سیم که بتمام شدن آن کتاب حبقوق تمام میشود

بعضی دیگر اشارات مذکور است که هر که خواهد بآن کتاب رجوع‏

کند.و من اللّه التوفیق و الهدایة.

فصل بنجم‏

«در نقل آیات و اخباری که در»

«کتاب دانیال مذکور است»

و در آن چهار نمایش است:

(نمایش اول)

(در ذکر صنم)

در فصل دویم از کتاب دانیال مذکور است که در سال دویم‏

پادشاهی بخت النصر پادشاهی خوابی دید و پریشان حال و آشفته شد و آن‏

خواب را فراموش کرد،و دانایان و منجمان را طلبیده بایشان گفت که‏

میخواهم بمن بگوئید که چه خواب دیده‏ام و تعبیر آن چیست؟ایشان‏

گفتند که پادشاه خواب را بما بگوید تا ما او را تعبیر کنیم.پادشاه‏

گفت من خواب خود را فراموش کرده‏ام،و چنانچه آن خواب را بمن‏

خبر ندهید و تعبیر آنرا نگوئید شما را بقتل میرسانم و خانهای شما را خراب‏

 

میکنم،و هرگاه خبر دهید بخشش و انعام و عزت بسیار بشما میرسانم.

ایشان همان جواب را دو مرتبه بعرض رسانیدند،غضب بر پادشاه‏

مستولی شده ایشان را تهدید و تخویف بسیار نمود،و ایشان بعرض رسانیدند

که آدمی بر روی زمین نیست که تواند سخن پادشاه را معلوم کند،

و هرگز هیچ پادشاهی چنین تکلیف بدانشمندان نکرده است و بغیر از

ملائکه که صحبت ایشان با بنی آدم میسر نیست کسی بر آن امر قادر نیست‏

آتش غضب پادشاه شعله کشیده حکم بقتل عام تمام حکما و دانشمندان‏

که در آن مملکت حاضر بودند کرد،و در آن وقت حضرت دانیال‏

با بنی اسرائیل در زمی

/ 0 نظر / 6 بازدید